Adatvédelmi tájékoztató

A Cs & Cs Kft. (1162 Budapest, Szent Imre u. 118., továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja Önt adatvédelmi irányelveiről.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak
A 2011. évi CXII. törvény értelmében adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például: gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, harmadik személy részére történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozásnak minősül az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Az adatkezelés elvei
A weboldal működtetésekor fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes adatai védelmére.
A 2011. évi CXII. törvény értelmében személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Hozzájárulás az adatkezeléshez
Ön a weboldal és a webáruház használatával, ill. a hírlevélre történő feliratkozással kifejezetten hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek sem írásban, sem szóban nem továbbítja, és erre másnak sem ad lehetőséget.

A kezelt adatok köre
Ha a webáruházban vásárol, ill. feliratkozik a hírlevelre, az Ön által megadott személyes adatok – név, lakcím, telefonszám, e-mail cím – kerülnek rögzítésre.
Az adatszolgáltatás önkéntes, a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásához azonban elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy a webáruházban és a hírlevél útján elérhető szolgáltatásokat az Adatkezelő biztosítani tudja. Az Adatkezelő ezektől eltérő célra az önkéntesen megadott személyes adatokat nem használja.

Az adatok biztonsága
A személyes adatok gyűjtésekor, tárolásakor és feldolgozásakor az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelésre jogosultak köre
Adatkezelésre kizárólag a Cs & Cs Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Szent Imre u. 118., adószáma: 10706312-2-42) jogosult.

Az adatkezelés időtartama
A személyes adatokat az Adatkezelő a webáruházban történő vásárlás esetén kizárólag addig őrzi meg, amíg az a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükséges. Hírlevélre feliratkozás esetén az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat addig őrzi meg, amíg Ön nem kéri azok törlését.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
Bármikor kérheti az Adatkezelőtől személyes adatai helyesbítését vagy törlését a következő elérhetőségeken:
Cs & Cs Kft.
1162 Budapest, Szent Imre u. 118.
tel: +36 1 405 3413
e-mail: kapcsolat(kukac)gyermektaplalkozas.hu

Személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet a hirlevel(kukac)gyermektaplalkozas.hu e-mail-címen vagy a Cs & Cs Kft. (1162 Budapest, Szent Imre u. 118.) részére eljuttatott postai levélben. Az Adatkezelő az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad.

Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Az erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.